Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Naam: Jos van Noort Woning- en Projectstoffering

” gevestigd en kantoorhoudende aan de Schouwburglaan 4, 2806 AV Gouda, Kamer van Koophandel: 24407230 , hierna te noemen:

“Jos van Noort”.

Artikel 1: Aanbieding en overeenkomst

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, mondelinge en of schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin des woords, van Jos van Noort.

1.2  De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het doen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding of offerte in de ruimste zin des woords.

1.3  Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van Jos van Noort dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jos van Noort in contractuele relatie staat of komt te staan.

1.4  De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Jos van Noort en klant vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algenene voorwaarden volledig van kracht blijven. En zullen klant en Jos van Noort in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1  Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bevestigd, en zolang de voorraad strekt.

2.2  Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte die de klant krijgt na een meet opdracht.

2.3  Indien een klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk annuleert, is Jos van Noort gerechtigd om de kosten van retourzending bij de klant in rekening te brengen.

2.4  Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt Jos van Noort slechts voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd.

2.5  Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking van de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jos van Noort garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, offertes en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Gegevens

3.1  De klant is ten opzichte van Jos van Noort volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant. Van misbruik wordt aangifte gedaan bij de autoriteiten.

3.2  Jos van Noort is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van de opdrachten die worden geplaatst met het ontvangen e-mailadres. Jos van Noort is gerechtigd om aan de klant te factureren en betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst vanuit zijn e-mail of ip-adres.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1  Alle prijzen en tarieven op de website, in de aanbieding, offerte of overeenkomst zijn inclusief BTW en exclusief kosten voor verzending, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Alle prijzen zijn in euro’s vermeldt. De prijzen zijn exclusief alle andere heffingen welke van overheidswege in Nederland en daarbuiten kunnen worden opgelegd.

4.2  Jos van Noort behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – Behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

4.3  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor zolang de voorraad  strekt en voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4  Jos van Noort kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.6  Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

– Bestellingen worden contant afgerekend bij het afleveren daarvan.

– Bestellingen worden contant afgerekend bij het opleveren van de werkzaamheden volgens offerte.

4.7  Indien het offerte bedrag boven € 2000,- bedraagt, wordt bij aanvang van de werkzaamheden 50% vooraf in rekening gebracht en na oplevering het restant bedrag.

4.7a. Bij grotere projecten boven € 10.000 gelden andere prijs afspraken 60-30-10 procent.

4.8  Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de klant van rechtswege in verzuim, zonder nader ingebrekestelling, en zal aan de klant over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1,5% (één en een half procent) per maand in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de klant in verzuim is.

4.9  Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide buiten- en gerechtelijke kosten van Jos van Noort – met een minimum van 15% van de openstaande vordering(en) onverminderd alle overige rechten van Jos van Noort. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Jos van Noort gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Jos van Noort op schadevergoeding en zonder jegens de klant tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en rechten

5.1  Jos van Noort behoud zich de eigendom van alle geleverde zaken voor terzake van alle vorderingen die zij krachtens ( tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit) een overeenkomst op klant heeft c.q. mocht verkrijgen.

5.2  Het risico ( verlies of beschadiging e.d.) terzake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveringsadres worden aangeboden of gemonteerd.

5.3  De klant is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Jos van Noort rust te bezwaren en/of aan derden over te dragen.

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen

6.1  Jos van Noort zal de bestelling zo snel mogelijk afleveren. De genoemde leveringstermijnen zijn indicatief, en worden naar beste eer en geweten vastgesteld. De genoemde levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant, behoudens opzet of grove schuld, geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is dat door de klant is besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet meer leverbaar is. Vertragingen zullen per e-mail aan de klant worden vermeld.

6.3  Jos van Noort zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de leveringstermijnen.

6.4  Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

6.5  Bij leveringen buiten de regio Gouda (straal van 30 km) kunnen afwijkende kosten gelden.

Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht

7.1  De klant is verplicht de producten bij aflevering of oplevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Jos van Noort daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de aflevering of oplevering, althans nadat constatering  redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jos van Noort de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3  De kosten voor het retour zenden van de bestelde producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1  Jos van Noort is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jos van Noort, nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- omzetderving.

8.2  Indien Jos van Noort om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw en exclusief verzendkosten met betrekking tot het product- of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3  Jos van Noort zal zoveel mogelijk doen om te waarborgen dat de website virusvrij is, echter dit kan niet worden gegarandeerd. Jos van Noort is niet aansprakelijk voor schade door virussen.

Artikel 9: Overmacht

9.1  In geval van overmacht, dat wil zeggen tekortkoming, welke aan één van de partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijke verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

9.2  Onder overmacht zal onder andere steeds mede zijn begrepen:

a. Bedrijfstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. Vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers van Jos van Noort;

c. Transport moeilijkheden of transport belemmering van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf Jos van Noort of van het bedrijf Jos van Noort naar opdrachtgever, wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d. Overheidsmaatregelen die Jos van Noort verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.

9.3  Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot één maand na de datering van de voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen één maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beeindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn. Jos van Noort behoud evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen en/of verleende diensten.
Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en /o met betrekking tot de internetsite berusten bij Jos van Noort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciele know how, methoden en concepten.

10.3 Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom zoals concepten, analyses, grafisch materiaal, ontwerpen, vormgeving, teksten, logo’s, documentatie, rapporten, offerte’s, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jos van Noort.

10.4 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jos van Noort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11: Beveiliging en privacy

11.1 De klant is verplicht de juiste gegevens aan Jos van Noort te verstrekken.

11.2 Jos van Noort verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren.

11.3 Alle gegevens die door klanten worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.

11.4 Jos van Noort staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de wet persoonsregistratie gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De klant zal Jos van Noort alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Jos van Noort zal voor een naar de stand van de technisch adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

11.5 De klant vrijwaart Jos van Noort voor alle aanspraken van derden die jegens Jos van Noort mochten worden ingesteld  wegens schending van de wet persoons-registraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Aanvulling op en wijziging van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke bestelling of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

12.2 Jos van Noort en de klant zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen.

13.1 Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beedigde vertaling daarvan.

13.3 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan Arrondissementsrechtbank te Middelburg, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter.

14. Technische info M.I.D.

Poolmateriaal

Het basismateriaal van onze kwaliteiten is 100% zuiver scheerwol volgens Wools of New Zealand. Dit

natuurproduct is veerkrachtig, antistatisch, geluid- en warmte-isolerend en moeilijk ontvlambaar. MID tapijt

wordt volgens de Wilton-methode geweven en op de meest milieuvriendelijke wijze geproduceerd.

Pool onregelmatigheden

Door het gebruik van het natuurproduct wol als basismateriaal voor tapijt, zijn kleine onregelmatigheden in het

MID tapijt niet altijd te voorkomen. Deze kleine onregelmatigheden horen bij het natuurlijke karakter van het

tapijt.

Shading

Shading is het verschijnsel dat bij (voornamelijk) tapijten met een gesneden pool, bepaalde polen in een

andere richting gaan liggen. Hierdoor ontstaan “schijnvlekken”. Shading is een zuiver optisch effect, is

technisch niet te voorkomen en wordt als grond voor klachten afgewezen.

Leggen van MID tapijt

MID tapijt blijft langer mooi als het deskundig wordt gelegd. Voor nadere informatie kunt u contact met ons

opnemen.

Onderhoud van MID tapijt

Regelmatig stofzuigen houdt het tapijt langer schoon. Een krachtige stofzuiger met eventueel een roterende

borstel (afhankelijk van tapijtstructuur) houdt de structuur mooier en geeft een grondiger reiniging. MID heeft

een informatie beschikbaar met adviezen over de reiniging en onderhoud van tapijt.

www.james.nl

Vlekverwijdering uit MID tapijt

Een vlek in tapijt hoeft in het algemeen geen reden tot ongerustheid te zijn. Echter, hoe eerder de vlek

behandeld wordt, hoe beter het uiteindelijke resultaat. MID geeft in samenwerking met JAMES een

brochure/vlekkenschijf uit met adviezen over de verwijdering van vlekken uit tapijt.

www.james.nl

Garantie op MID tapijt

MID tapijt heeft, mits op de juiste wijze gelegd, onderhouden en normaal gebruikt, een 10 jaar warranty. Leg –

en/of andere kosten vallen niet onder de warranty. Zie warranty voorwaarden.

Voor zakelijke toepassingen wordt een garantie van 5 jaar gehanteerd met een afschrijving van 20% per jaar.